Visió de l'Equip Directiu
 • Eina de seguiment de programacions

  Cada professor fa la seva feina i realitza la seva programació didàctica. I la seva planificació de l'avaluació. Evidentment la feina de l'equip directiu no és la de controlar que s'executi exactament allò planificat, però si que moltes vegades tenir un coneixement de com s'està avançant seria molt útil.
  Molt més enllà de ser una eina de control, Avalua fa que es coneguin aquells indicadors que es pretén avaluar en cada fase del curs. I per tant facilita el seguiment de què i com s'està treballant cada matèria o àmbit. • Eina per poder contrastar les qualificacions dels professors amb les opinions dels alumnes

  Avalua dóna veu als estudiants per a que també s'autoavaluïn. És essencial contrastar les observacions del professor amb les de l'alumne, de forma argumentada. Dóna més força a l'avaluació final determinada en cas de coincidència. En cas de no coincidència, per suposat, la qualificació suministrada pel professor és la que queda, però gràcies a Avalua es pot fer un seguiment de les diferents posicions. • Eina de seguiment i anàlisi de resultats. Estadístiques.

  Com a equip directiu, sempre és bo poder passar d'un vista d'ocell (big picture) al detall d'aquelles coses que afecten a la nostra feina. L'avaluació dels alumnes del centre n'és una. Saber per cada trimestre i al final del curs l'assoliment general de les competències de l'alumnat, per nivell, per àmbit, per matèria, veure quants suspesos, quines matèries s'aproven menys, etc... Tot això és informació molt útil. • Projecte integrador de la comunitat: alumnes (i familiars) també donen el seu parer

  Ja s'ha comentat que Avalua fa partíceps els alumnes en la tasca avaluativa oferint-los la possibilitat de autoavaluar-se cada indicador proposat pel professor de forma argumentada. Perquè no permetre que els familiars de l'alumne puguin seguir també el procés avaluatiu del seu fill/a. Veure com va avançant l'avaluació dels indicadors competencials de l'alumne per part del professor, dóna consciència d'aquest procés i estalvia sorpreses inesperades. • Centralització i còpia de seguretat de la informació avaluativa del centre.

  On guardem la informació de les avaluacions de l'alumnat? Només les qualificacions finals o guardem la informació d'on surt aquella qualificació final? En tenim còpies de seguretat? Avalua ofereix un lloc on tenir tota aquesta informació centralitzada, i alhora realitza còpies de seguretat. • Portafolis digital avaluatiu de l'estada dels alumnes al centre.

  No es tracta només d'una eina d'avaluació que quan acaba el curs ja està. Avalua és un portafolis digital de competències assolides al llarg de tota l'estada d'un alumne en el centre. Aqueat informació és consultable en qualsevol moment tant per l'alumne com pels seus professors, cordinadors, orientadors i tutors. • Eina de seguiment i anàlisi de situacions anòmales

  Sempre hi ha hagut casos d'alumnes que puntualment tenen comportament diferents de l'habitual degut motius diversos: problemes a casa, amb els amics,... Poder comparar indicadors determinats amb l'històric de l'alumne permet detectar amb més rapidesa aquests casos... Avalua és un portafolis digital de competències avaluatives, i com a portafolis té informació de cursos anteriors per poder ser consultat. • Traducció de qualificacions al sistema tradicional

  Tot i que ens demanen avaluar competencialment, de forma sorprenent, demanen que s'informin les qualificacions finals de la manera tradicional. És a dir amb una qualificació de l'estil AE, AN, AS o NA. Avalua amb tots els indicador avaluats durant el trimestre o curs calcula la qualificació final en base a uns ponderacions configurables pel centre/àmbit/matèria. Aquestes qualificacions són exportables a un Excel. Sí, són les qualificacions que caldrà passar a l'Esfer@.

Tornar

Contacta amb nosaltres

Tant si vols demanar informació com si ja has decidit i vols concretar... contacta amb nosaltres. En breu ens posarem en contacte amb tu.

info@avaluaccio.com
(+34) 679562566
@_avaluaccio